Lost password?
 
© www.in2030.nl

© www.in2030.nl

6 Sep 2011

IN2030: vier toekomstbeelden

Vorige week publiceerde de Rabobank het boek IN2030, een scenariostudie van economen van de Rabobank met daarin vier mogelijke toekomstbeelden voor 2030: van harmonieus tot conflictueus, van evolutionair tot revolutionair. Of, anders gezegd, van een wereld die wordt gekenmerkt door gematigde en geleidelijke ontwikkelingen tot een samenleving die snel en schoksgewijs verandert, in zowel een vreedzaam als een vijandig klimaat.

De schrijvers hebben alle analytische gereedschappen ingezet die anno 2011 voor economen beschikbaar zijn. De vier scenario’s schetsen daarom op een plausibele manier hoe de wereld er in 2030 uit zou kunnen zien. Het boek geeft antwoord op vragen als:
 ’Wat zijn de grote machtsblokken over twintig jaar?’ ‘Is de euro een wereldmunt of slechts een vage herinnering?’ ‘Is er sprake van een vreedzame samenleving of komt er een nieuwe Koude Oorlog?’ ‘Is er voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking?’ ‘Zijn er voldoende alternatieven voor de eindige voorraad fossiele brandstoffen?’ Hieronder een samenvatting van de vier beschreven scenario’s:

1. Schokkend Samen

Deze wereld wordt primair gedreven door economische belangen. Ook kenmerkt zij zich door haar multipolaire karakter. Dat betekent dat meer dan twee landen een grote invloed hebben. Landen kiezen ervoor om samen te werken omdat zij beseffen dat ze daardoor hun belangen beter kunnen behartigen. Veranderingen voltrekken zich schoksgewijs en in een hoog tempo. Tegenstellingen worden daarbij op een harmonieuze manier opgelost en leiden niet tot grote conflicten.

2. Dynamisch Divers

De internationale spanningen zijn groot. Overal op de wereld zijn forse brandhaarden. Deels langs etnisch/religieuze lijnen, maar ook de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen leidt tot conflicten tussen landen en regio’s. Protectionisme viert hoogtij. De Europese Unie is uit elkaar gevallen. De wereld leeft in een voortdurende toestand van wantrouwen, uiterste waakzaamheid en angst. De roep om strenge veiligheidsmaatregelen is groot.

3. Trage Twist

Net als in de vorige eeuw zijn er in dit scenario grote spanningen tussen Oost en West. Nu zijn het China en de Verenigde Staten die dreigend tegenover elkaar staan. De wapenwedloop is er vooral een van economische sancties en sterk protectionistische maatregelen. De energiecrisis kan niet worden vermeden. De schaarste aan voedsel en schoon drinkwater neemt toe en de kloof tussen arm en rijk en die tussen generaties groeien gestaag. Oeverloos overleg leidt tot langdurige patstellingen.

4. Vloeiend Vooruit

Deze wereld kenmerkt zich door een sterk commitment om de internationale organisaties effectiever te laten functioneren en de grensoverschrijdende vraagstukken op het gebied van energie- en klimaatbeheersing en veiligheid aan te pakken. Daar staat tegenover dat de besluitvorming traag verloopt omdat veel belanghebbenden zijn betrokken. Oplossing van nagenoeg alle problemen wordt in overleg gezocht, waardoor deze niet altijd voortvarend worden aangepakt. Technologische doorbraken zijn er in deze wereld vooral op gericht om processen te verbeteren.

Je kunt meer over deze scenario’s lezen op www.in2030.nl. Hier kun je ook je persoonlijke scenario ‘berekenen’ of aangeven wat er naar jouw mening op korte termijn moet gebeuren om Nederland ‘2030-proof’ te maken. Het boek is te bestellen via Managementboek.

Second Sight mag twee exemplaren weggeven. Stuur een mail met je contactgegevens naar info@secondsight.nl als je een exemplaar wilt ontvangen.

Reacties